Phone Icon Email Icon User Icon Padlock Icon User Icon

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Invest holding group, s.r.o., se sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 14084899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze pod sp. zn. C 360287:

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) společnosti Invest holding group, s.r.o., tvoří neoddělitelnou součást smlouvy, která je uzavřena mezi Invest holding group, s.r.o., (dále jen „zprostředkovatel“) a zájemcem o participaci na projektech (dále jen „investor“). Tyto Obchodní podmínky upravují pravidla účasti investora na projektech, které zprostředkovatel zveřejňuje na webové stránce www.invest.cz

Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Zprostředkovatel má ve své nabídce tři odlišné kategorie účasti na projektech, přičemž dle příslušné varianty projektu dochází k uzavření smlouvy, a to vždy prostřednictvím potvrzení konkrétní možnosti na webové stránce zprostředkovatele, tzv. kliknutím na danou možnost.

Souhlasem s Obchodními podmínkami investor potvrzuje, že si je vědom toho, že zprostředkovatel při výběru a vyhledávání projektů jedná vždy s maximálním profesionálním úsilím, a i když obvykle ve společnosti realizující projekt vlastní určitý podíl, není v jeho možnostech zajistit investorovi zisk a/nebo návratnost částky, kterou tento uhradil při potvrzení účasti na projektu, a to proto, že úspěšnost jednotlivých projektů závisí na okolnostech, které jsou mimo vliv zprostředkovatele.

II. Kategorie koupě podílu přímo

Volbou této varianty projektu se investor podpisem smlouvy stane držitelem konkrétního podílu v konkrétní právnické osobě, a to včetně všech práv a povinností z toho plynoucích.

V nabídce projektu jsou vždy publikovány jak celková výše podílu nabízeného k prodeji prostřednictvím zprostředkovatele, tak cena za 1 % podílu. Prodej probíhá vybráním konkrétního projektu v kategorii Koupě podílu přímo, kde investor svůj výběr potvrdí. Následně je systémem vygenerován příkaz k úhradě, jehož částka se rovná součinu procenta výše objednaného podílu a ceny za 1 % podílu. Cena podílu je v korunách českých. K uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a investorem pak dochází úhradou celé částky formou bezhotovostního převodu z bankovního účtu investora na bankovní účet zprostředkovatele. Každý projekt je spojen s vlastním bankovním účtem či podúčtem.

Naplnění zájmu o celý podíl nabízený v konkrétním projektu, tj. v konkrétní právnické osobě, je odkládací podmínkou smlouvy. Účinků nabude smlouva s každým konkrétním investorem až uzavřením smlouvy s posledním investorem, jejímž uzavřením bude zajištěna koupě celého podílu.

Bezodkladně po splnění odkládací podmínky doručí zprostředkovatel všem investorům plnou moc k veškerým právním jednáním, která souvisejí s realizací vzniku nové právnické osoby, popř. s realizací přesunu podílu v již existující právnické osobě. Investor má za povinnost vytisknout dvě vyhotovení plné moci, obě je ověřeně podepsat a doručit na adresu zprostředkovatele, a to do 15 dnů. V případě, že tak neučiní, má zprostředkovatel nárok na smluvní pokutu, jejíž výše se rovná výši investorem uhrazené ceny podílu. Nárok zprostředkovatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčen. V případě, že zprostředkovatel do 20 dnů neobdrží ověřeně podepsané plné moci, může od smlouvy odstoupit.

Zprostředkovatel ihned poté, co obdrží plné moci investora, převede uhrazený obnos na účet vázající se k realizaci projektu. Pokud se projekt realizuje založením nové právnické osoby, je částka převedena na účet správce vkladu, pokud jde o koupi podílu v již existující právnické osobě, je převedena na účet stávajících společníků.

V případě, že nedojde k naplnění projektu v období stanoveném u každého projektu, má zprostředkovatel za povinnost toto prostřednictvím svého systému oznámit všem investorům, kteří uzavřeli smlouvu na tento projekt, a nejpozději do 10 dnů jim vrátit uhrazenou částku. Autor projektu je vůči zprostředkovateli vázán nárokem na odměnu, přičemž tento nárok je upraven smlouvou mezi zprostředkovatelem a autorem projektu.

Investor může svá práva a povinnosti společníka právnické osoby realizovat buď sám anebo prostřednictvím ověřené plné moci zmocnit zprostředkovatele, který je povinen plnou moc přijmout. Pokud je zprostředkovatel investorem pověřen, má v případě, že mu vzniknul doložitelný náklad za každý rok trvání zmocnění za každého investora, nárok na úhradu nákladů, přičemž tyto náklady jsou splatné podle vymezení podaného zprostředkovatelem. V případě, že investor udělí zprostředkovateli pokyny, je tento povinen je respektovat, jsou-li v souladu s právními předpisy, s vnitřními předpisy právnické osoby či se zájmy právnické osoby.

Investor si je vědom, že zprostředkovatel při své činnosti zastupuje více investorů, přičemž jejich zájmy se nemusí vždy shodovat, a je tak možné, že zprostředkovatel může při jejich zastupování postupovat neshodně, včetně rozdílného hlasování za každý podíl na valné hromadě. Uzná-li to zprostředkovatel za vhodné, může výkonem práv a povinností společníka pověřit jinou osobu.

Pokud právnická osoba vykáže v příslušném účetním období, jímž je obvykle kalendářní rok, zisk, je vyplacení podílu na zisku jednotlivým investorům – společníkům vázáno na rozhodnutí příslušného orgánu právnické osoby. V případě, že bude výkon práv a povinností společníka udělen zprostředkovateli, bude ten vždy hlasovat pro výplatu co největší části zisku společníkům, což však neplatí tehdy, je-li ohrožena aktuální finanční situace či stabilita právnické osoby, jsou-li ohroženy možné vyšší budoucí zisky, které plynou z dalšího investování aktuálního zisku, a tehdy, má-li zprostředkovatel od investora jinou instrukci. Zisk, který bude ponížen o provizi zprostředkovatele tak, jak je uvedeno v ods. III čl. 9 těchto Obchodních podmínek, bude vyplácen investorovi jednou ročně na jeho bankovní účet, jež uvedl ve svém uživatelském účtu na webové stránce, a to v korunách českých.

III. Kategorie koupě podílu nepřímo

Při zvolení této varianty se zprostředkovatel stane vlastníkem určitého podílu v konkrétní právnické osobě nebo projektu, jinými slovy se stane společníkem této právnické osoby se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími, přičemž investorovi tímto vznikne nárok na vyplacení příslušného dílu zisku vypláceného právnickou osobou.

V nabídce projektu jsou vždy publikovány jak celková výše podílu nabízeného k prodeji prostřednictvím zprostředkovatele, tak cena za 1 % podílu. Prodej probíhá vybráním konkrétního projektu v kategorii Koupě podílu nepřímo, kde investor vyplní výši podílu a svůj výběr potvrdí. Následně je systémem vygenerován příkaz k úhradě, jehož částka se rovná součinu procenta výše objednaného podílu a ceny za 1 % podílu. Cena podílu je v korunách českých. K uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a investorem pak dochází úhradou celé částky formou bezhotovostního převodu z bankovního účtu investora na bankovní účet zprostředkovatele. Každý projekt je spojen s vlastním bankovním účtem či podúčtem.

Jinou možností je využít k úhradě kryptoměnu, přičemž k uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a investorem dochází uhrazením celé částky bezhotovostním převodem z Kryptobanking peněženky investora do Kryptobanking peněženky zprostředkovatele. Přijetí úhrady za příslušný podíl, včetně uvedení rozpisu ceny, ověření vlastnictví podílu a data, kdy byla částka za předmětný podíl připsána na účet zprostředkovatele projektu, bude potvrzena na emailový účet investora. Aktuálně platný kurz koruny české a kryptoměny je zveřejněn na webové stránce zprostředkovatele a za rozhodující je považován kurz platný ke dni uzavření smlouvy. Investor přitom bere na sebe kurzové riziko a je si vědom toho, že v České republice nejsou digitální měny ani služby na ně vázané regulovány právními předpisy a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky.

Naplnění zájmu o celý podíl nabízený v konkrétním projektu, tj. v konkrétní právnické osobě, je odkládací podmínkou smlouvy. Účinků nabude smlouva s každým konkrétním investorem až uzavřením smlouvy s posledním investorem, jejímž uzavřením bude zajištěna koupě celého podílu.

V případě, že v období od uzavření smlouvy do splnění odkládací podmínky nastane změna kurzu kryptoměna vs. koruna česká, tj. dojde ke snížení ceny kryptoměny, o 10 či méně procent, je tato ztráta kompenzována autorem projektu a investor nic nedoplácí. V případě, že dojde ke snížení ceny kryptoměny o více než 10 procent, bude investor vyzván, aby příslušný rozdíl doplatil do Kryptobanking peněženky zprostředkovatele. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k uhrazení doplatku, má zprostředkovatel právo odstoupit od smlouvy a má nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z částky investorem původně uhrazené. V případě, že nastane zvýšení ceny kryptoměny, má na tento zisk nárok autor projektu.

Jakmile je odkládací podmínka splněna, zprostředkovatel bezodkladně provede svůj závazek k úhradě ceny celého podílu ve společnosti, která projekt realizuje.

Pokud během období uvedeném u každého projektu nedojde k jeho naplnění, musí toto zprostředkovatel investorům, kteří se k projektu smluvně zavázali, oznámit, a nejpozději do 14 dnů jim vrátit uhrazenou částku.

V případě, že s tím investor souhlasí, může od něj zprostředkovatel nepřímý podíl odkoupit.

Zprostředkovatel sám realizuje práva a povinnosti společníka právnické osoby, přičemž výkonem těchto práv a povinností může pověřit jinou osobu. Zprostředkovatel si může nárokovat provizi od investora jen v případě, že se takto výslovně dohodli, přičemž totéž platí pro nárok zprostředkovatele na provizi vůči autorovi projektu.

V případě, že právnická osoba vykáže za dané účetní období (obyčejně za kalendářní rok) zisk, rozhoduje o výplatě podílu na zisku jednotlivým investorům, tj. společníkům, příslušný orgán právnické osoby. Zprostředkovatel bude vždy hájit zájmy investora a bude tak vždy hlasovat pro výplatu co největší části zisku společníkům. Výjimkou budou situace, kdy by toto ohrozilo aktuální finanční situaci či stabilitu právnické osoby, dále tehdy, kdy by byly ohroženy předpokládané vyšší budoucí zisky, které se váží na další investování současného zisku, a obdrží-li zprostředkovatel od investora jiné instrukce. Zisk investora bude ponížen o zprostředkovatelovu provizi, která je uvedena v ods. III čl. 9 těchto Obchodních podmínek, a bude vyplácen jednou za rok na bankovní účet či do jeho Kryptobanking peněženky, jež uvedl ve svém účtu na webové stránce zprostředkovatele. Částka bude vždy vyplacena v korunách českých, a to v kurzu, který bude platný ke dni uskutečnění převodu.

Investor nemá oprávnění převádět nepřímý podíl v projektu na jinou osobu. Zprostředkovatel má za povinnost nabídnout nepřímý podíl ostatním investorům v případě, že jej o to investor požádá, a má také možnost nepřímý podíl od investora odkoupit sám za částku mezi nimi smluvenou a vyplatit jej tak.

IV. Kategorie podpora projektu

Zvolením třetí varianty projektu vzniká investorovi právo vůči konkrétní právnické osobě na dodání zboží či služby v hodnotě zvolené investorem.

Výše hodnoty zboží či služby jsou uvedeny u každého projektu a investor tak má možnost zvolit si konkrétní projekt, o který má zájem. U něj vyplní výši částky a výběr potvrdí. Následně je systémem vygenerován příkaz k úhradě, cena podílu je v korunách českých. K uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a investorem pak dochází úhradou celé částky formou bezhotovostního převodu z bankovního účtu investora na bankovní účet zprostředkovatele. Každý projekt je spojen s vlastním bankovním účtem či podúčtem.

Zprostředkovatel ihned po přijetí platby investorovi vyhotoví a doručí poukázku (voucher), která specifikuje právnickou osobu, vůči které vznikl investorovi nárok, popis zboží nebo služby, již za voucher investor získá, a výši částky.

Zprostředkovatel má za povinnost zabezpečit založení právnické osoby, o níž je hovořeno v projektu, ev. koupi podílu v ní, přičemž zprostředkovatel negarantuje a nenese žádnou odpovědnost za to, pokud tato právnická osoba nesplní své závazky vůči investorovi.

V. Závěrečná ustanovení

Pokud není uvedeno jinak, investor zadává příkazy a provádí svou činnost k plnění této smlouvy přes svůj vlastní účet zřízený na webové stránce zprostředkovatele. Zprostředkovatel také veškerá oznámení a dokumenty určené investorovi doručuje skrze jeho účet na této webové stránce. Při komunikaci se za den doručení považuje den, kdy byl daný dokument zpřístupněn investorovi na jeho účtu, aniž by byl brán ohled na to, kdy se investor do svého účtu přihlásil.

Během první registrace na webové stránce je investorovi vytvořen uživatelský účet, pro který si investor zvolí uživatelské jméno a heslo, jejichž prostřednictvím se bude následně přihlašovat ke svému účtu na webové stránce. Investor je povinen při registraci správně a pravdivě uvést své údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou prolomením či ztrátou hesla a/nebo uživatelského jména, nebo jeho sdělením třetí osobě, výpadkem internetové sítě, nebo v důsledku porušení smlouvy ze strany investora.

Při registraci a vytvoření účtu na webové stránce zprostředkovatele investor potvrdil, že není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí a že finanční prostředky určené k realizaci smlouvy nepochází z trestné činnosti, přičemž investor je povinen informovat zprostředkovatele o případné změně situace. V případě, že bude jakékoli prohlášení odhaleno jako nepravdivé, má zprostředkovatel právo deaktivovat účet investora na své webové stránce a odstoupit ihned od smlouvy.

Veškeré informace vyměněné mezi stranami po dobu účinnosti smlouvy jsou brány jako důvěrné a druhá smluvní strana není zmocněna je použít či využít jinak, než jak je uvedeno ve smlouvě, nemá-li od druhé smluvní strany povoleno jinak. Obě smluvní strany jsou zodpovědné za dodržení tohoto závazku i za třetí osoby, jimž jsou důvěrné informace související s plněním smlouvy zpřístupněny, přičemž tato povinnost platí i po konci doby platnosti této smlouvy, neplatí však v případě sporu mezi smluvními stranami, který je řešen soudem či jiným příslušným orgánem.

V ostatním se vztahy smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy závaznými v České republice. Smluvní strany se dohodly, že spory smluvních stran vyplývající či související s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírně, bude projednávat a rozhodovat obecný soud zprostředkovatele tak, jak je stanoven procesními předpisy České republiky.

Zprostředkoval zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“) a je jako správce řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním a objednávkovém formuláři Zprostředkovatele, a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu do jeho odvolání či ukončení činnosti Zprostředkovatele. Zájemce si je vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ a prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplňovanými částmi formuláře, že jím vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být odvolán na základě žádosti zaslané na Zprostředkovateli. Pokud vznikne podezření, že Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, může zájemce požádat o nápravu závadného stavu. V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace transakcí podle této smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zprostředkovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje zájemce pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Zprostředkovatele, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, dle § 15 ZOOÚ. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jedná-li se o osobní údaje požadované v objednávkovém či registračním formuláři, jejich poskytnutí je podmínkou pro realizaci této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s druhou smluvní stranou. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností a vzdávají se práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy. Práva investora vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu zprostředkovatele. Na závazky vzniklé z této smlouvy se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností a neúměrném zkrácení.

Zprostředkovatel může tyto Obchodní podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž jejich změna je investorovi doručena prostřednictvím jeho účtu na webové stránce. Investor má zákonné právo uvedené změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dnů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 01.01.2022