Phone Icon Email Icon User Icon Padlock Icon User Icon

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích našich zákazníků/potenciálních zákazníků.

1. Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Web www.invest.cz je provozován společností Invest holding group s.r.o., IČO:14084899 se sídlem Revoluční 1403,28, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 360287.

2. Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o: - Uzavření a plnění Smlouvy o poskytování služeb – v případě, že na našich webových stránkách prezentujete projekt poptávající financování od investorů, - zasílání newsletterů – pokud nám k tomu dáte souhlas.

3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sdělíte při registraci na našich webových stránkách, nebo nám je sdělíte v souvislostí s poskytnutím uzavření smlouvy o poskytování služeb. Jedná se především: - Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, obchodní firma, místo podnikání, IČ podnikající fyzické osoby, bankovní spojení, - Kontaktní údaje, kterými jsou zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,

4. sKomu předáváme Vaše osobní údaje?

Žádné další 3. straně nejsou předávány osobní údaje. V případě, že chcete investovat do projektů prezentovaných na našich stránkách, je nutné otevřít si účet na webu www.invest.cz

5. Co jsou soubory cookie a jaké druhy cookie používáme?

Informace o cookies, které používáme, najdete v souboru Zásady zpracování cookies.

6. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu.

7. Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze z titulu: - uzavření a plnění smlouvy, - splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů, - splnění oprávněných zájmů (například zajištění bezpečnosti naší webové stránky), - zasílání obchodního sdělení dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (platí pouze v případě, že jste našim zákazníkem nebo nám k tomuto dáte souhlas).

8. Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například:
- omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,
- omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
- zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,
- pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon.

9. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:
1. na informace,
2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
4. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
6. na přenositelnost osobních údajů,
7. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
8. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
9. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
10.podat stížnost u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10. Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

11. Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: info@invest.cz

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Poslední aktualizace: 01.01.2022